การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน