เกียรติบัตร หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสาวภาณุมาศ ไชยเชษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2.