ปปช.สพฐ.น้อย

ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต (ปปช.สพฐ.น้อย) ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”