พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ การนำผลการประเมินระดับชาติ RT ,NT ,O-NET

ครูอัมรินทร์ พานิชการ และครูปิยนุช เพิ่มคลัง เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ ขับเคลื่อนการนำผลการประเมินระดับชาติ RT ,NT ,O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและวัดผลประเมินผล ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน