นิเทศอาสา โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์

ผู้บริหาและตัวแทนครู ร่วมกันเข้ารับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรมจากมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมี นายอำนาจ เดชสุภา และนายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ เข้ามาแนะนำการดำเนินการเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมและแนะแนวนางในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม