ลูกเสือ–เนตรนารี ป.4-ป.5

ลูกเสือ–เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่โรงเรียนจัดเพื่อมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน