สมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

สมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 แบบฟอร์มการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามผ่านระบบออนไลน์ ในการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามผ่านระบบออนไลน์ ในการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 >> https://forms.gle/tL6bH48AnAzgUwQTA

เมื่อได้รับอีเมลแล้ว ให้ดาวน์โหลดและปริ้นใบสมัครไฟล์ที่แนบมานี้ เพื่อนำไปยื่นให้กับโรงเรียน อาคาร 6 (อาคารหลังเสาธงชาติ) ชั้น 2 ห้องธุรการได้ตั้งแต่วันที่ได้รับอีเมล ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เวลา 9:00-15:00 น

เอกสารที่ใช้สมัครเพื่อมาแสดงต่อโรงเรียน
1. สำเนาสูติบัตร/สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 2 ชุด
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
6. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ 1)
7. บัตรสุขภาพ สำเนาฉีดวัคซีน จำนวน 2 ชุด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ online ได้ที่ http://m.me/saranartschool/ หรือติดต่อผ่านโทรศัพท์ 03-867-1193 ในวันและเวลาราชการ