อบรมยกระดับคุณภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์

วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 สพป.ระยอง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูวิทยาศาสตร์ หัวข้อ ไฟฟ้า 1 โดยความร่วมมือระหว่าง สพป.ระยอง เขต 2 ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียและมูลนิธิแคทเธอร์พิลาร์ เพื่อให้ความรู้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 17 โรงเรียน รวมครู 40 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม