ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมรวมกัน มีทักษะกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ณ ทุ่งโปรงทอง และ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส จ.ระยอง