รับคณะกรรมติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

รับคณะกรรมติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมีสมาชิกคณะกรรมที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ดังนี้

  1. นางวาริน จำรัส – ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.
  2. นายสุนทร ปกป้อง – ประธานเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล
  3. นายนนทชัย ชวนพันธุ์ – นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน
  4. นางสาวจิราถรณ์ ชุมพล – ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

คณะกรรมนี้มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน คณะกรรมยังมีการทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

คณะกรรมติดตามตรวจสอบและประเมินผลนี้จะทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและมั่นใจได้ในคุณภาพของการศึกษาที่นำเสนอให้กับนักเรียนทุกคนในชุมชน และเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับการพัฒนาอนาคตของเยาวชนและชุมชนในระยะยาว โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามจึงขอขอบคุณคณะกรรมติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาทุกท่านที่ได้มอบความร่วมมือและคำแนะนำในการพัฒนาการศึกษาในชุมชนไปอย่างต่อเนื่อง และขอให้คณะกรรมต่อไปมีความสำเร็จในงานของตนอย่างยิ่งใหญ่ ในการสร้างสรรค์อนาคตที่สดใสและยั่งยืนสำหรับเยาวชนและชุมชนทั้งหลาย