คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มาเยือนศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการทางการศึกษาและการเรียนการสอน

คณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดได้มีโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เพื่อสืบเสาะและศึกษาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวการบริหารที่เป็นเลิศในหลายด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของธนาคารโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ และการพัฒนาคุณธรรมในนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้มีการจัดระบบธนาคารโรงเรียนที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการทางการเงินของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบธนาคารโรงเรียนที่เรียบง่ายและมีความสะดวกสบาย ทำให้การดำเนินงานทางการเงินของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ในด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้นำเสนอวิธีการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และทันสมัย ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้าสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะในการคำนวณและการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณธรรมในนักเรียนอย่างแท้จริง โดยมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาจิตวิญญาณอย่างครบวงจร เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคลิกภายนอกที่มีคุณค่าและเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยความปรารถนาดีเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามขอเป็นกำลังใจให้คณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ใช้ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานนี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ที่ให้เกียรติและเวลามาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ขอบคุณที่สนใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของการศึกษาที่นี่ ขอให้การเยือนชมนี้เป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์และสร้างความทรงจำที่ดีให้กับทุกท่านทั้งทีมงานและนักเรียนของท่านทั้งหลาย ณ ที่นี้ หวังว่าจะได้พบกันอีกในโอกาสหน้า