ครูทักษิณ คาโส (PLC) การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ครูทักษิณ คาโส ได้เข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณให้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วงหิน และโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือข่ายเข้าร่วม ทั้งนี้ ครูทักษิณได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับครูผู้สอนคนอื่น ๆ ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการสอนอีกด้วย

กิจกรรม PLC ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนวิทยาการคำนวณในโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มที่ โครงการนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของครูในชุมชน เพื่อให้สามารถสนับสนุนและพัฒนากันและกันในด้านการสอนวิทยาการคำนวณต่อไป