พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ “โรงเรียนคุณธรรม”

พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ “โรงเรียนคุณธรรม” ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มความรู้ความสามารถและความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมได้ดียิ่งขึ้น