การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษาภาคม 2566