ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เรื่อง ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2556
ระดับชั้น อนุบาล ที่ 1-3 เวลา 9:30 – 11:30 น.
ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 1-3 เวลา 13:30 – 15:30 น.

วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2556
ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4-6 เวลา 9:30 – 11:30 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)
** นำใบเสร็จรับเงินค่า ชุด นักเรียน มาด้วย เพื่อมายืนยันเพื่อรับเงินอุดหนุน