นักเรียนที่ได้ผลสอบ NT ปี 66 100 คะแนน

รแสดงความยินดีและความชื่นชมต่อนักเรียนที่ได้ผลสอบ NT ได้คะแนนเต็มในวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ดังนี้:

สุดยอดนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็มในวิชาภาษาไทย:

 1. ด.ญ.คนัสนันท์ น้อยมีสุข
 2. ด.ช.เขมทัต หิรัญรักษ์
 3. ด.ญ.ณิชา สุริยะ
 4. ด.ญ.ณัฏฐณิชา พึ่งวงศ์
 5. ด.ญ.ธนภร บุญพลอย
 6. ด.ช.นภดล สุทธิวรรณา
 7. ด.ญ.เปา เซง
 8. ด.ญ.สุภาพร สุขแจ่ม
 9. ด.ญ.จิรภิญญา วรรณศิริ
 10. ด.ญ.ณัฐปวินท์ เดชลิขิตสิริ
 11. ด.ญ.ชนิสรา สุ่นศรี
 12. ด.ญ.อมลรดา ชัยมาศ
 13. ด.ญ.สุชานาถ เจริญกิจ
 14. ด.ญ.กัญญาณัฐ บุญชู
 15. ด.ช.ธรณ์ธันย์ เล่าเฮ็ง
 16. ด.ช.ธนกฤติ เทียนมณี
 17. ด.ญ.ณัฏฐิกา ระวัง
 18. ด.ญ.ธัญพร โสภณ
 19. ด.ช.นิติพัฒน์ ปรัชธนทรัพย์

สุดยอดนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์:

 1. ด.ญ.ชนิสรา สุ่นศรี
 2. ด.ช.กฤตชยา ผ่านด่าน
 3. ด.ช.กิตติศักดิ์ นงนุช
 4. ด.ญ.กัญญาณัฐ บุญชู
 5. ด.ญ.ศุภาพิชญ์ วิริยะ
 6. ด.ญ.อมลรดา ชัยมาศ
 7. ด.ญ.มนัสพร ศิลป์เจริญ
 8. ด.ช.ณัฐปวินท์ เดชลิขิตสิริ
 9. ด.ช.นิติพัฒน์ ปรัชธนทรัพย์
 10. ด.ช.จิรายุ ห้อยระย้า
 11. ด.ช.ธนกฤติ เทียนมณี
 12. ด.ญ.ณัฏฐิกา ระวัง
 13. ด.ช.ดนัยเทพ สวัสดี
 14. ด.ญ.ณิชา สุริยะ
 15. ด.ช.ธนวัชร์ ภูไข่
 16. ด.ญ.ธนภร บุญพลอย
 17. ด.ช.นภดล สุทธิวรรณา
 18. ด.ญ.จิรพร มณีไช

ความสามารถและความพยายามของนักเรียนท่านนี้น่าประทับใจมาก และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในการมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ขอให้ส่งต่อความสุขและความสำเร็จในทุกๆ สิ่งที่ท่านทำไปต่อไปด้วยความพยายามและความเต็มใจอีกเสมอ ยินดีด้วยกันทุกคน! 🎉🌟