อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบเช็คชื่อนักเรียน Google App Script

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ครูทัศนี โยธาวงค์ และครูสุเมธ เสน่ห์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา โดยหัวข้อของการอบรมในครั้งนี้คือการจัดทำระบบเช็คชื่อนักเรียนโดยใช้ Google App Script

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการให้แก่ครูผู้สอน พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถในการใช้โปรแกรม Google App Script อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การอบรมยังมุ่งเน้นในการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจาก Google App Script เป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการภายในโรงเรียนให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณโรงเรียนวัดหนองกันเกราที่ให้การสนับสนุนและจัดการอบรมในครั้งนี้ หวังว่าความรู้และทักษะที่ได้รับจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารงานในโรงเรียนได้ต่อไป