ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565