ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565

สนทนากับโรงเรียน