ครูทัศนี โยธาวงค์ (PLC) การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

ครูทัศนี โยธาวงค์ ได้เข้าร่วมนิเทศ ติดตาม และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านวังหิน และ โรงเรียนบ้านเนินหย่อง ซึ่งอยู่ภายใต้เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ครูทัศนีและครูผู้สอนท่านอื่น ๆ ได้มีโอกาสเสริมสร้างศักยภาพในการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันในชุมชนการศึกษา

ครูทัศนีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้กับเพื่อนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ได้แนวคิดใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) รวมถึงได้มีโอกาสนำปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการสอนมาร่วมกันหาวิธีแก้ไข เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามภูมิใจในความมุ่งมั่นและความตั้งใจของนางทัศนี โยธาวงค์ และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ในโรงเรียนของเราและเครือข่ายการศึกษาอริยมงคลในอนาคต