ประดับปลอกแขนสภานักเรียน

ประดับปลอกแขนสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสัญลักษณ์/เครื่องหมายปลอกแขนการปฏิบัติหน้าที่และเกิดภาวะผู้นำ มีระเบียบวินัยและเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย