ตรวจเยี่ยมสนามสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และวิชาเอกภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2567

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่สอบมีความพร้อมทั้งในด้านของอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้เข้าสอบทุกคน นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบการจัดเตรียมเอกสารและบุคลากรที่จะมาช่วยดูแลการสอบเพื่อให้กระบวนการสอบเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความเป็นธรรม

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้รับการเลือกเป็นสถานที่จัดสอบเนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้เข้าสอบ โดยทางโรงเรียนได้ทำการจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าสอบทุกคน

นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ได้กล่าวว่า “การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การสอบบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานที่สูงสุด ผมขอขอบคุณทีมงานและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันทำให้การเตรียมงานเป็นไปอย่างดี”

การสอบบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปี 2567 ที่จะจัดขึ้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โดยมุ่งหวังที่จะได้ครูผู้ช่วยที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานและเสริมสร้างการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ระยองเขต 2 ต่อไป