ค่ายบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

กิจกรรมค่ายบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ตามโครงการค่ายสะเต็มศึกษา(วิทย์-คณิต) นักเรียนชั้น ป.1 จุดประสงค์หลักของโครงการคือการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้พร้อมมีประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะความสามารถในการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม เด็ก ๆ ไม่ควรได้เรียนรู้และสร้างคำอธิบายที่ “ถูกต้อง” สำหรับปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพียงเท่านั้น พวกเขาควรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้าด้วยการสืบเสาะเป็นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี