ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อชี้แจงและเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน 2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงและเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน