ประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายมาโนช กุลนาแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินเขาดิน คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ลงพื้นที่ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี (รอบ ๖ เดือน)