กีฬาสี “สารนารถฯเกมส์” 2565

กีฬาสี “สารนารถฯเกมส์” 2565 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักฬา มีความสามามัคดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นผู้มีนำใจนักกีฬา วันที่ 4-6 มกราคม 2566