การสรงน้ำพระพุทธรูป ประเพณีสงกรานต์

คณะผู้บริหาร พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต และร่วมสืบสานประเพณีไทยส่งเสริม อนุรักษณ์ ประเพณีสงกรานต์อันดีงามให้คงอยู่ไว้ให้คนรุ่นหลังสืบต่อไป เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม”

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันแสดงความเคารพและเผยแพร่คุณค่าของวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูปและการรดน้ำดำหัว ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณค่าทางศีลธรรมและประเพณีที่มีอยู่ในสังคมไทยให้เป็นที่รู้จักและทรงคุณค่าอย่างแท้จริง ทุกความพยายามและการร่วมมือกันของทุกท่านได้เสริมสร้างบรรยากาศของความสงบเรียบร้อยในโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ที่มีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเอื้ออารีต่อสิ่งแวดล้อมและผู้รอบข้าง

กิจกรรมนี้เรามุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอันสวยงามและหลากหลายอย่างที่มีอยู่ โดยเฉพาะการรักษาประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อชาวไทยและเป็นที่รู้จักทั่วโลก เราเชื่อว่าการรักษาและสืบทอดประเพณีนี้ไปให้รุ่งเรืองไว้ในรุ่นหลังจะเป็นการเสริมสร้างอนาคตที่ดีของชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

การสรงน้ำพระพุทธรูป ประเพณีสงกรานต์นี้ สร้างสรรค์และส่งเสริมคุณค่าของวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับและทรงคุณค่าอย่างแท้จริง มิได้มีแต่การแสดงความเอ็นดูใจและความร่วมมือจากทุกคนที่ทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในกิจกรรมนี้ได้ด้วยดี