ฉีดฆ่าเชื้อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/64

คณะครูและนักการภารโรง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกับอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564