การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2567

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามเป็นสถานที่จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยการสอบจัดขึ้นในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567

นายอภิชัย ธิณทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการดำเนินการสอบ โดยมี นางสาวฮุสนา เงินเจริญ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ร่วมสังเกตการณ์และติดตามการดำเนินการสอบด้วยความใส่ใจ

การดำเนินการสอบครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริต ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยการสอบแบ่งออกเป็นสองภาค คือ ภาค ก และ ภาค ข ซึ่งผู้เข้าสอบทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและปลอดจากการทุจริตทั้งปวง

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการสอบครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้