สัปดาห์ห้องสมุด (รักษ์ภาษา)

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (รักษ์ภาษา) ให้นักเรียนวาดภาพระบายสี ผลิตหนังสือนิทานเล่มเล็ก เขียนภาพคำขวัญ สร้างตุ๊กตาหุ่นถุงกระดาษ และตอบปัญหาชิงรางวัล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและรักการเข้าห้องสมุด