คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดระยอง

คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดระยอง เพื่อมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงการเปิดเรียนแบบ On-site 100% ตามมาตราการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019