Coding and STEM สู่การพัฒนา AI

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ส่งคณะครูเข้าร่วมประกวดโครงการ Coding and STEM สู่การพัฒนา AI โดยได้ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 2 โครงงาน

1.โครงงานไฟต์บังคับ
ครูที่ปรึกษาคือ ครูสุเมธ เสน่ห์ , ครูอัมรินทร์ พานิชการ, ครูวชิราภรณ์ สุขคณา

2.Line Official Account SRN:Math-Science เพื่อการศึกษา
ครูที่ปรึกษา คือ คุณณัฐพลกล้าหาญ ครูจตุภูมิ เอื้อเฟื้อ ครูนภัสกร ถนอมเกียรติ

โดยได้รับรางวัล Popular Vote ลำดับที่ 1 ทั้ง 2 โครงงาน ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2