นิเทศการอ่านเขียน ประกันคุณภาพการศึกษาพิเศษ

นิเทศการอ่านเขียน ประกันคุณภาพการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม รับการนิเทศติดตามตรวจสอบให้ความช่วยเหลือแนะนำประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และติดตามประเมินผลการอ่าน การเขียนตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดย นางกันยารัตน์ ศรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งรับการนิเทศติดตามตรวจสอบการวัดและประเมินผลนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่มีความยากลำบากในการเรียนรู้ โดย นางปัญชลีย์ ปราณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ระยอง 2