ค่ายบูรณาการวันเด็ก ประจำปี 2566

นายสาคร เจริญกัลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เป็นประธานในพิธีอ่านสาร “ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ.2566  พร้อมทั้ง กล่าวเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ.2566 และมอบประการเกียรติคุณบัตร “คนดีศรีสารนารถฯ”

โดยมีกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน ในระดับชั้นการศึกษาต่างๆ จำนวน ทั้งหมด 16 ชุด

ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทราบถึง  ความสำคัญ ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิด ความภาคภูมิใจ และรู้ถึงคุณค่าของตนเองยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อฝึกให้เด็ก ได้มีพัฒนาการทุกด้านที่เหมาะสมตามวัย กล้าคิดกล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างสรรค์และมีความสุข ตรงตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเด็กๆ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานยังจัดให้มี อาหาร เครื่องดื่ม และ ไอศกรีม แจกจ่ายให้แก่เด็กๆ และผู้ปกครอง ฟรี ตลอดทั้งวัน