ปัจฉิม ป.6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 134 คน เพื่อให้ นักเรียนรู้สึกมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ฝึกทักษะการใช้ชีวิต รู้รักสามัคคี