สารนารถร่วมใจปรับภูมิทัศน์ห้องเรียนและอาคารเรียน

สารนารถร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ของห้องเรียน และอาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565