พัฒนานวัตกรรมตามประเด็นท้าทาย วPA 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานวัตกรรมตามประเด็นท้าทาย วPA ของสู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล ระหว่างวันที่ 8-10 และวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 9 โดยมี ดร.กัมพล เจริญรักษ์ รองผอ. สพป.รย2 เป็นวิทยากร