อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ครูมืออาชีพ

คณะครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จำนวน 12 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ครูมืออาชีพ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมเชิงรุก ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนาตนเองตามข้อตกลงการพัฒนางาน มีทักษะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมี ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี คณบดีคณะครุศาสตร์และคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จ.ระยอง