เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา