ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 67

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ปูพื้นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมทักษะทางสังคมและการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมและมั่นใจในการเริ่มต้นการเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

ทางโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี