อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ครูกัลยณัฏฐ์ สุวรรณโชติ จากโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และอ่านจับใจความสำคัญได้ดี นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะความรู้เพียงพอในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถของครูผู้สอน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด.