รับการนิเทศฯ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดยนายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และด้วยตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านความพร้อมอาคารสถานที่ ด้านความปลอดภัย ด้านการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการนิเทศติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566