แจกเครื่องดื่มนมโอวัลติน

บริษัท เอบี ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอวัลติน ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารร่างกายและแจกเครื่องดื่มโอวัลตินให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 414 คน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม พร้อมคณะครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 1-3 ขอขอบคุณ