วันครู ประจำปี 2566

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นประธานในพิธี เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี ให้เป็นแบบอย่างให้ยึดถือปฏิบัติตาม

พร้อมกันนี้นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลดีเด่นแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนางนุสรา สีอ่อน ครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา