เกียรติบัตร หนังสือเล่มเล็กจากผลการ ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร การจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการ ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้แก่ นางนุสรา สีอ่อน ครูโรงเรียนวัด สารนารถธรรมาราม, ด.ญ.เอ็นจี เสมย นักเรียนชั้้น ป.6/3, ด.ญ.นัญฐิภา สอนสกุล นักเรียนชั้น ป.6/1 และ ด.ญ.ธนัชพร หงษ์จันทร์ นักเรียนชั้น ป.6/4 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูนักเรียน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม