สรุปตัวแทนระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

สรุปตัวแทนระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
– การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. เด็กชายมานพ เรืองขำ

ศิลปะ-ดนตรี
– การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงกนกวรรณ ทองอ่อน
2. เด็กหญิงกมลนัทธ์ อาจพงษา
3. เด็กหญิงกมลรัตน์ ศิลาลิตร์
4. เด็กชายกิตติกวิน แต้มพงค์
5. เด็กหญิงจุฬามณี รัตนวิจิตร
6. เด็กหญิงชวัลรัตน์ เตจ๊ะ
7. เด็กชายฐิติวัสส์ แจ่มใส
8. เด็กหญิงณัฏฐนิช คุณเอนก
9. เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เทียมสุข
10. เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนวิจิตร
11. เด็กชายณัฐพล พรมน้ำ
12. เด็กชายณัษฐพงษ์ คารศรี
13. เด็กหญิงทักษอร เคลือมั่น
14. เด็กหญิงทักษอร สุพรรณ
15. เด็กหญิงธมนวรรณ ดาวแกมรุ้ง
16. เด็กหญิงธีราพร ฉายาชวลิต
17. เด็กชายธีรเมธ เสียงดี
18. เด็กชายนฤเดช มะลิวัลย์
19. เด็กหญิงนันทกานต์ แทนทด
20. เด็กหญิงนิชกานต์ ฉุบ
21. เด็กหญิงปภาดา สุ่มทิพย์
22. เด็กหญิงประภัสสรา นาคปั้น
23. เด็กหญิงปวีย์ธิดา ไม้งาม
24. เด็กหญิงฝนแก้ว นิกรรัมย์
25. เด็กหญิงพนิดา ภัทรยิ่งยง
26. เด็กหญิงพรรณพัชร มินาคา
27. เด็กหญิงพิชญา สมดี
28. เด็กหญิงภัคภร สุวรรณอำไพ
29. เด็กชายภากร วิภาคเบญจานุภาพ
30. เด็กชายภูมิพัฒน์ วงศ์จันทร์
31. เด็กหญิงวรรณิศา วงศ์ภิญ
32. เด็กหญิงวิภาพร คล้อยมูลฅ
33. เด็กหญิงศิรภัสสร มูลภักดี
34. เด็กหญิงสิตานัน สกุลเหรียญ
35. เด็กหญิงสุติมา เสียงดี
36. เด็กชายอชิตัง สีวัน
37. เด็กชายอาทิวราห์ บุญสืบ
38. เด็กหญิงเกศริน ทำมะเลิก
39. เด็กชายเชษฐวิชญ์ ถวิล
40. เด็กชายเตวิช สุขสุวรรณ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
– การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงรักษณาลี พัทธจารี
2. เด็กหญิงเบญจา พิมพอน
3. เด็กหญิงเอ็นจี เสมย

การงานอาชีพ
– การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงญาณิศา เอกนิกร
2. เด็กหญิงฐิติวัลคุ์ จีรกาญจน์
3. เด็กหญิงณิชชานันท์ เอี่ยมภิญโญ

– การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงจุฑามาศ วิชาทา
2. เด็กหญิงลลิตา เนียมมูล
3. เด็กหญิงวิภาวีร์ มีแก้วน้อย

เรียนรวม (การงานอาชีพ)
– การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. เด็กชายชินกฤต พลเมืองดี
2. เด็กชายพชรพล ทองใบโต
3. เด็กชายสายฟ้า ถวิล