รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

🥇ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 🎖️ เด็กเกิด พ.ศ.2562 – 16 พฤษภาคม 2563

🥈ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 🎖️ เด็กเกิด พ.ศ. 2561 – 16 พฤษภาคม 2562

🥉ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 🎖️ เด็กเกิด พ.ศ.2559 – 16 พฤษภาคม 2560

หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 2 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
4.สำเนาฉีดวัคซีน จำนวน 2 ชุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 038-675058, 038-671193 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)