เลือกตั้งสภานักเรียน

เลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของนักเรียน