การจัดเรียนรู้ประวัติศาสต์

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม มอบหมายครูจีรายุทธ ดีมาก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม แก่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการนำนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ในด้านประวัติศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ โดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามช่วงวัย และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งนำแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มีความสมบูรณ์และน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น