คณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

สนทนากับโรงเรียน