English Camp For Special Class

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ English Camp For Special Class ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยนำทีมงานจาก Focus English Center เข้ามาจัดกิจกรรม โดยมีครูต่างชาติเป็นวิทยากรหลัก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ พร้อมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก